Byin Yesu Ku

image001

Ba̱ a̱ka̱da̱i ukarang uyiang ka a̱ ngyi Nazaret b’a̱byin Galili kani, guniyem uyiang u ku nshio a̱ ngyi Meri. Nang a̱ka̱ ndyiad a̱lyiad na a̱ tyag gusiyem uyiang ka a̱ ngyi Isuu ni kakyo u bwo ka. Utug uyiang A̱gwaza u a̱si̱ ta̱m a̱ta̱m Ntswa a̱wo a̱ ngyi Jibilung ni ba̱ nka a̱ ta̱ ng’wwag ka ta̱m. A̱ta̱m Ntswa u ata̱ ng’wo ni, a̱si̱ cio ka la̱ba u nyio nii, “Baa ng’wan, Meri, ng’wan a̱wo shio ng’wo ku ba̱ Gwaza u sswag a̱nyiug ba sa̱lla̱i ni.”

image002Meri a̱ nfa̱g tankai byad a̱ko ni, a̱si̱ fa̱g uwun, a̱si̱ ng’wo tyu kyang a̱ko a̱ta̱m Ntswa u a̱ fa ba̱ nku ni. A̱ta̱m ntswa u a̱si̱ ya uswon nyo nii. “Yog fa̱g uwun dag Meri. A shio ngwo b’A̱gwaza swag konyan. A ni̱ byin Nggwon. A̱ na yi ka Yesu. Una yed nggwon A̱gwaza, wo sswag bi shi ku sala̱i ni. Una byong tyog sang si̱sag.”

Meri a̱si̱ ya nkai kyang a̱ko a̱ta̱m ntswa u a̱ lyiad ni a. Iko gwo si̱ lyib nyo nii, “Kyang ni nyio ni i ndi a̱nyo? N shio ba̱ tyog dag.” Jibilung a̱si̱ shim ka dyo nyio nii, “A̱ byyo kyang a̱ko kiyed A̱gwaza ni dag.  Gwo na yed A̱cio nggwon u. A̱ na yi ka Nggwon A̱gwaza. “Ka kyo Gwaza a̱ku la̱b unung a̱na ta̱m dyo. Ka kyo sa̱la̱i a̱nia̱d A̱gwaza ba ncei sswag a̱ka tsswong bai kaku.”

Ngbom a̱ dag, usham a̱lyiad a̱ka Jibi̱lung a̱ku bai ba̱ Meri dyo ni. A̱si̱ ya uswon bi̱ bwoi gu dyo ku nyio nii, “Na̱nyiug a̱wu Alisa̱ba̱tu a̱na byin Nggwon ba̱ nkwob gu ji. Koyag a̱ Gwaza a̱ nyo a̱na nyio, i yong a̱wo.”

Meri a̱ nfa̱g a̱nyo ni, tsswo guku si̱ myyo.  A̱ si̱ san ta̱m A̱gwaza ji mbwag nfyyang nyio nii, “N gyed a̱hwo A̱gwaza. Yog kyang a̱ko gwo cad ni i di a̱nyo tuza nka ba̱nang gwo ndyyad ni.” Ma̱nta a̱kyo a̱tam ntswa u a̱si̱ bwwog a̱ nkad tuza ka.

A̱ labyyang dag Mari a̱si̱ da̱ra̱g a̱ nad ba̱ na̱nyiug guwu Alisabatu b‘a̱byin Yahuda ka. Alisabatu a̱ta̱ nfa̱g ba̱ la̱ba Meri u ni, A̱gwaza u a̱si̱ tyai gu kyang a̱ko shio Meri ni. A̱ si̱ka nng‘wo lyyad ku nyo nii, “A shio ng‘wo ba̱ A̱gwaza u sswag a̱nyiug ba sa̱lla̱i. Ba̱ a̱nyo bo ka nggwon a̱ka a̱ni byin ni. Yag a̱ n gyed had a̱yang a̱tyo uli ngu a̱ mbai byyad n?”

Meri a̱si̱ fa̱g nyinyang ba̱d, a̱si̱ tang A̱gwaza didyeb b‘a̱bom nyo nii, “N dyeb A̱gwaza bi̱ tsswo nku sa̱la̱i. N ngwai gu a̱wo yed a̱tyi san ngu ni. Konyan a̱na nyio n shio ng‘wwo da̱nian ca̱ca̱d nkyang a̱wo gwo nyio n dyo ni. A̱lyyad guna a̱ kwog talyen. Na shwwod a̱ kwai a̱byin dag, da̱ gwô bwung a̱nia̱d guba dag.” Meri a̱si̱ swan b‘A̱lisa̱batu a̱ bwo dzwad tsad, a̱sî da̱ bwog a̱ nad b‘uli a̱ta̱ swan a̱ tsswong ja̱n byin guji.

image003

Isuu a̱ba nfa̱g nyo Meri a̱wo gwo cad bwo ni a̱ shio b‘ufa ni, nda na si̱ ki̱yed gu. A̱si̱ ka tyu gag a̱ko gwo na nnyio a̱ tyad si̱sag baku ni. Iko utug uyyang a̱si̱ liyed. Ba̱ liyed guwu a̱ta̱m ntswa a̱si̱ tag gu nyio nii, “Isuu, yog fa̱g uwun dag. Kyag Meri a̱ yed a̱byiug a̱wu. Shio a̱ko gwo shio dyo ni, Nggwon A̱gwaza kyo. Ka̱ a̱ byin, a̱ yi nggwon ka Yesu nwad gwo a̱na san a̱nia̱d ba ba̱ ka̱tug nyio bawu.”

Issue a̱ba nshyib ni, tsswo guku si̱ myyo. A̱si̱ jyung ta̱m a̱tam ntswa ji. A̱si̱ kyag Meri a̱ nad dyo b‘uli guka a̱ta̱ yed a̱byiug guwu.

Meri mbiyang Isuu a̱si̱ swan a̱ tsswong byin Nggwon ku. Utug uyyang Augustus, a̱gwam Roman u a̱si̱ cio yi nyo konyan a̱ bwog a̱ nad b‘ukarang a̱ka a̱ ntyi a̱ciohwob guba ni, a̱ta̱ lyurug gu, a̱ tan kurum a̱byin ku a̱za̱.

image004

Isi̱ yed ti̱li̱d ko Meri mbiyang Isuu a̱ da̱ra̱g a̱ wod Naza̱ret u a̱ nad Baitalami. A̱zâ̱ a̱ku mbyin gbondang a̱ciohwob bawu A̱gwam Dauda, wo ku byong tyog abyin ku ba̱ gbanggbang u ni.

Cyed ku nyio Nazaret ti̱ nad Baitalami ku bwo nnwam ba̱ di̱di̱d. Kozan utug Meri a̱si̱ sswad ba̱ a̱unjai ka nang Isuu a̱ cong ba̱ ti̱tag ti̱mfam ka a̱ nsai.

Basi̱ ta̱ ng‘wo Baitalami u nang ukarang ka u ka̱ nhyad ba̱ di̱di̱d a̱nia̱d a̱wo nyio nta a̱  bwog bai b‘uli ni. Ba si̱ cad ulwo kwai b‘ulwo hwad nia̱ca̱n na ba si̱ shio dag. Bi̱ tu uyiang, ka a̱ ndwoi dzwon ni, kakyo ba si̱ shio.  A̱tyo wo ciang ulwo hwwad na̱ca̱n kani a̱si̱ nyio ka̱ ba di bana ya̱u a̱ kwai a̱za̱ bâ ng‘wo. Nang yin ulwo bu nshio ni dag, Isuu a̱si̱ bwo a̱hwod nhywo u a̱ nkworog a̱si̱ jyi Meri dyo a̱si̱ ng‘wo a̱ myyo.

image005

Tutug a̱kyo, nang a̱nia̱d Baitalami ba a̱ shio ba̱ nda, Meri a̱si̱ byin nggwon ni̱nab guka. A̱si̱ gad ka bi *cyang a̱ta̱ra̱g a̱za̱ a̱ ngad nnwan umwwan nani. A̱si̱ myai ka ba̱ kukwon a̱ko a̱ nhwod dzwon ntsiyeb ji nhywo na ni.

image006

Uyid ka, ma̱nta ukarang Baitalami ka, a̱nia̱d cog a̱yiang a̱si̱ nshio, ba hwwad a̱za̱ a̱ ciang usworong dzwon ntsiyeb bana. Iko basi̱ ka ndi ulwo ka u tad u karag u bwwag ba, u sai u ya a̱yi ba.  Basi̱ di a̱ta̱m ntswa a̱ yong bumi sai a̱kyo. Ba si̱ ta̱dyurug ba̱d. Konyan a̱si̱ kwog mbwag a̱ nkub uyi guka.

Iko a̱ta̱m ntswa u a̱si̱ nyo nii ba̱ mba, “Nyi yog fa̱g uwun dag. N bai ba̱ nyin usham a̱lyyad. Konyan a̱ fa̱g ka a̱na gwai gba̱ra̱ndang. Utswun a̱kai a̱ byin nyin a̱tyi san b‘ukarang a̱kyo a̱ku mbyin a̱gwam Dauda gbanggbang ni. Di gag a̱ko nyi ba ti̱ nfi̱g gu ni. Nyi ba ti̱ di ng‘gwon a̱ gad bi̱ *cyang a̱ta̱ra̱g a̱si̱ myai ba̱ kukwon a̱ko a̱ hwod nkyang cog nhywo ni.”

image007Ba̱diyong a̱ko *a̱ta̱m ntswa ba̱ di̱di̱d a̱si̱ tad a̱ wurug tuza ka a̱ yong a̱za̱.  Ka̱ka̱b ba, ba si̱ ng‘wo dyeb A̱gwaza nyio nii,

“Shi yed shin A̱gwaza wo sswag bi shi sa̱la̱i ni,
Nda si̱ yed shin a̱nia̱d swanta a̱byo gwo tsswong nyinyang ba ni.“

*A̱tam ntswa ba a̱ ntyag di̱dyeb bawu ni, ba si̱ bwog a̱ nkad tuza ka.

A̱nio cog ba a̱si̱ kwog mbwag a̱ sai b‘unung asi̱ bwog a̱ yong a̱ cyang a̱yyang. Ba ka̱ ya ndi kyang nang si̱kwi ni a. Baba nshio a̱pyyo ba ni, iko basi nyo nii b‘a̱yyang ba nyio ni, “Nyi bai dzi̱ nad Urushalima u dzi̱ ti̱ di kyang a̱ko bai nkyang a̱nai ni.“

Iko basi darag a̱ wod dzwon ntsiyeb baji ufa a̱fan ka, basi̱ ghaan a̱ nad  Baitalami u. Ba si̱ ta̱ karag a̱ nad ma̱nta uli ka b‘ulwo a̱kyo a̱ ndwoi nkyang cog na ni.

Isuu a̱si̱ fa̱g ba, a̱si̱ nyyib unung ka̱nywo ka. Ba si̱ lyib nyo nii, “A̱ byin nggwon ufai a̱ji a? A̱ta̱m ntswa a̱ ba kwog dzi̱d dyo. A̱ nyio ka kyo u yed A̱tyo uli dzi̱ wu mbyyang a̱tyi san dzi̱d u, nyo dzi̱ ba ti̱ di a̱ gad ka bi̱ *cyang a̱ta̱ra̱g a̱si̱ myai ba̱ kukwon.”

Iko Isuu a̱si̱ cong ba̱mba a̱ nad ndyo ba̱ kukwon ku, ba si̱ ta di Meri mbyyang ng‘gwon ka. Ba si̱ kpa̱rag huhwud basi̱ kwog ka ntong. Utson ka u ntad sha̱nsaham ni, basi̱ bwog a̱ nad d‘ulwo cog baka. Ba si̱ cin, a̱ tang A̱gwaza u di̱dyeb ba̱ ndwag ku. Konyan a̱ ba shio basi̱ bwoi gu nkhang a̱nai.

A̱nyo Yesu a̱ ng‘wo ba̱ swanta a̱kwi. Mari a̱si̱ cyang nggwon ni̱nab guka, a̱si̱ byong nkyang a̱na ba̱ ntsswo.

image008